top of page

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Prevádzkovateľ:

Štúdio pohybu BUBEMA, s.r.o.

Hlinská 27,

010 01 Zilina

Slovakia, Europe

IČO: 50614509

 

Kontaktné údaje:

Tel.: + 421 903 456 100

www.Bubema.sk

e-mail: info@bubema.sk

 

Prevádzkovateľ týmto informuje svojich klientov so spracúvaním ich osobných údajov vo svojich  informačných systémoch:

 

  1. E-shop

Účel spracúvania

Spracovanie a potvrdenie objednávky telefonicky a elektronickou poštou 
Evidencia objednávok

Uzavretie kúpnej zmluvy

Vystavenie daňového dokladu - faktúry v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
Doručenie objednaného tovaru, vrátane telefonického kontaktu pred doručením

Vybavovanie reklamácií

Rozsah spracúvania osobných údajov:

Meno

Priezvisko

Adresa

e-mail

telefónne číslo

Právny základ spracúvania: zmluvný vzťah

Doba uchovávania osobných údajov – 10 rokov, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované.

 

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane, s výnimkou poskytnutia osobných údajov za účelom doručenia tovaru dotknutej osobe prepravnou spoločnosťou alebo poštou

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

 

 

  1. Skupinové cvičenia a individuálny tréning

Účel spracúvania

Evidencia klientov

Spracovanie a potvrdenie účasti cez rezervačný systém
Vystavenie daňového dokladu – elektronický pokladničný doklad, permanentka 
evidencia výšky, váhy a telesných rozmerov počas cvičenia pre klientov, ktorí túto službu požadujú

 

Rozsah spracúvania osobných údajov:

meno

priezvisko,

adresa (ulica, číslo ulice, PSČ, mesto, štát)

telefón,

e-mail

výška, váha, telesné rozmery – len u klientov, ktorí túto službu požadujú na základe súhlasu

Právny základ spracúvania:

zmluvný vzťah

súhlas dotknutých osôb – výška, váha, telesné rozmery počas individuálnych tréningov

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté práva dotknutej osoby.

 

Doba uchovávania osobných údajov – po dobu trvania súhlasu dotknutej osoby, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované

Osobné údaje z informačného systému marketing nebudú poskytnuté inému prevádzkovateľovi a nebudú prenášané do tretích krajín.

 

  1. Kamerový systém

Účel spracúvania

Zabezpečenie ochrany majetku spoločnosti a zdravia zamestnancov a klientov

Rozsah spracúvania osobných údajov:

Videozáznam

Právny základ spracúvania: zmluvný vzťah

Doba uchovávania osobných údajov – 15 dní, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované.

 

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane, s výnimkou poskytnutia osobných údajov za účelom vyšetrovania trestného činu

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

 

 

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že získané osobné údaje nepodliehajú  profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;

  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;

  • na prenosnosť osobných údajov;

  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

bottom of page