top of page

Prevádzkový poriadok - športového zariadenia Štúdio pohybu BUBEMA, s.r.o., Hlinská 27, 01001 Žilina

 

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia:

názov a adresa prevádzky, v ktorej budú služby poskytované: Štúdio pohybu BUBEMA, s.r.o., Platanová 1A, Žilina 010 07

obchodné meno, názov firmy: Štúdio pohybu BUBEMA, s.r.o.

sídlo firmy: Hlinská 27,   Žilina 01001

telefonický kontakt: +421 903 456 100,    IČO: 50614509

b) druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb

Telocvičňa slúži na zabezpečenie športových aktivít pre fyzické a právnické osoby. Ďalej slúži pre kultúrne, občianske a podnikateľské aktivity.

1. Vstup do priestorov telocvične majú dovolené iba tí športovci, ktorí majú pridelenú užívaciu hodinu.

2. Športovci môžu vstúpiť do priestorov im vyhradených len spolu so zodpovedným vedúcim maximálne 15 minút pred prideleným užívacím časom a musia ich opustiť do 15 minút od jeho skončenia.

3. Je zakázaný vstup cudzím osobám do technologických priestorov.

4. Do telocvične je povolený vstup iba v čistých prezuvkách s nefarbiacou podrážkou /halová obuv/, alebo v protišmykových ponožkách alebo naboso.

5. Každý návštevník zodpovedá za svoju bezpečnosť pri cvičení a cvičí na vlastnú zodpovednosť. 

 

Je zakázané:

1. priniesť do telocvične zvieratá

2. v celých priestoroch objektu Štúdia pohybu BUBEMA fajčiť.

3. Každý cvičiaci je povinný informovať cvičiteľa o svojich zdravotných obmedzeniach, špeciálne tých, ktoré by mohli počas cvičenia ohroziť alebo zhoršiť jeho zdravotný stav. Cviky, ktoré by mohli ohroziť alebo zhoršiť zdravotný stav cvičiaceho, môže cvičiaci absolvovať len na vlastnú zodpovednosť.

c) podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia

V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a protiepidemické  predpisy a opatrenia. Za ich dodržiavanie je zodpovedná Ana Kelemen, Mag. Oec. - ktorá dbá na riadne zabezpečenie hygieny prevádzky. Predovšetkým zabezpečuje opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a poriadku. Všetci pracovníci musia dbať na dodržiavanie osobnej hygieny.

Zamestnanci sú vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, predovšetkým pracovným odevom a pracovnou obuvou. K dispozícii majú uterák a mydlo. Návštevníci – športovci majú k dispozícií šatne – oddelené podľa pohlavia, ktoré sú vybavené lavičkami a vešiakmi. Na šatne nadväzujú sprchy a WC, ktoré sú delené podľa pohlavia. Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčným prostriedkov.  V  zariadení sa umiestni na vhodnom a dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci, ktorej vybavenie sa priebežne dopĺňa.

d) spôsob a frekvencia upratovania zariadenia

Prevádzka je udržiavaná v čistote a poriadku. Dezinfekcia stien, podláh, WC v celom zariadení je vykonávaná pravidelne - denne. Používajú sa dezinfekčné prostriedky dostupné z distribučnej siete. Pri ich používaní je potrebné dodržať pracovný postup uvedený v návode výrobcu prípravku. Tuhý komunálny odpad sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách a denne sa vynáša. Nádoby sa denne čista a 1x týždenne dezinfikujú. 

e) postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností  a zariaďovacích predmetov

Vlhká mechanická očista a dezinfekcia pracovných plôch, podláh a zariadení na osobnú hygienu je vykonávaná denne pred začatím alebo po skončení prevádzky a priebežne počas prevádzky. Na sanitáciu a dezinfekciu slúžia jednoduché pomôcky - vedrá, utierky, kefy a čistiace a dezinfekčné prostriedky dostupné na trhu. Pracovníci musia byť poučení o používaní jednotlivých prípravkov a ich dennej príprave. Jeden krát mesačne sa prevádza utieranie prachu na ťažko prístupných miestach, 3x ročne  umývanie okien. Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s telom zákazníka sú po každom zákazníkovi  umyté a dezinfikované prípravkom na to určeným. Pri používaní dezinfekčného prípravku postupujeme podľa priloženého návodu výrobcu a dodržiavame doby expozície. Nádoby na odpad sú denne vyprázdňované, čistené a dezinfikované.  Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie je vykonané najmenej raz za dva roky.

PRIHLÁSENIE / REGISTRÁCIA


Na každú lekciu je potrebné rezervovať si miesto, keďže kapacita účastníkov je obmedzená.
Sú dve možnosti ako  vytvoriť rezerváciu na prvú lekciu.


1.Je potrebne zaregistrovať sa online a vytvoriť si rezerváciu v rezervačnom systéme. Kredit si nabijete osobne na mieste. 
 
2. Rezerváciu je možne vytvoriť aj telefonicky na 0903 456 100, v takom prípade platia nasledujúce obmedzenia: Rezerváciu môžete vytvoriť iba na jednu lekciu a to maximálne na 1 deň dopredu. K rezervácii je nutné uviesť svoje meno a tel. číslo.
 
Registrácia 
Registrácia je bezplatná, je ale nutné si na účet vložiť min. 10€. Z tohto účtu sú potom hradené Vaše cvičenia. Kredit si môžete nabiť osobne na mieste.

 

Rezerváciu potom môžete zrušiť za nasledujúcich storno podmienok:

 

Z hodiny sa môžete odhlásiť do 24 hodín pred tréningom bez straty kreditu.

Z hodiny sa môžete odhlásiť 12 až 6 hodín pred tréningom, bude vám však strhnutý 0.50 EUR storno poplatok.

Z hodiny sa môžete odhlásiť 6 až 3 hodín pred tréningom, bude vám však strhnutý 1 EUR storno poplatok z ceny lekcie.

Z hodiny sa môžete odhlásiť 3 až 0 hodín pred tréningom, bude vám však strhnutý 2 EUR storno poplatok z ceny lekcie.

Zrušenie rezervácie urobíte tak, že otvoríte mail, ktorý ste dostali po registrácii na cvičení.

 

 

V Žiline, dňa: 16.01.2017                  Vypracovala: Ana Kelemen, Mag. oec, Zakladateľka firmy „Štúdio pohybu BUBEMA, s.r.o.“
 

bottom of page