top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti Štúdio pohybu BUBEMA, s.r.o., účinné odo dňa 1.2.2017.
 

Spoločnosť Štúdio pohybu BUBEMA, s.r.o. (ďalej len "Štúdio"), so Hlinská 27, Žilina, 
IČO: 50 614 509, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, 
Oddiel: Sro, 
Vložka č.: 66770/L
Nie je platcom DPH. 
BANKOVÉ SPOJENIE: FIO BANKA
IBAN: SK0783300000002401369991
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXXŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: ANA KELEMEN, MAG.OEC.
WEB: WWW.BUBEMA.SK
EMAIL: INFO@BUBEMA.SK
MOBIL: +421 903 456 100

je obchodnou spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je okrem iného prevádzkovanie športových zariadení, zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu a poskytovanie s tým súvisiacich služieb. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú okrem iného dostupné na viditeľnom mieste v Štúdiu a tiež sú zverejnené na Web stránke: www.bubema.sk.

1.Úvodné ustanovenia
Pre účely týchto VOP sa rozumie: a) „Prevádzkovateľom“ je obchodná spoločnosť Štúdio pohybu BUBEMA, s.r.o., Hlinská 27, Žilina, IČO: 50 614 509, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 66770/L.
 
Prevádzkovateľ poskytuje v Štúdiu služby spojené so športovými aktivitami, zdravým životným štýlom, najmä skupinové cvičenia a iné služby;
b )„Štúdiom“ je zariadenie prevádzkované Prevádzkovateľom pod názvom: „Štúdio pohybu BUBEMA“ nachádzajúce sa na adrese: „Platanová 1A v Žiline na 3. poschodí nákupného centra DREVONA“;
c)„Klientom“ je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá zaplatila vstup do Štúdia a je oprávnená využívať Štúdio; za Klienta sa považuje aj osoba mladšia ako 18 rokov, ktorej vstup do Štúdia je povolený iba pod dohľadom rodiča alebo alebo osoby staršej ako 18 rokov, inak je vstup do Štúdia takejto osobe zakázaný;
d) „Cvičiteľ“ je zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená Prevádzkovateľom na dohľad nad využívaním Služieb zo strany Klienta a nad riadnym chodom (prevádzkou) Štúdia, zodpovedná za správne precvičovanie počas skupinových, alebo individuálnych cvičení, zodpovedná za majetok a vybavenie štúdia.
e)„Službami“ sú služby poskytované Prevádzkovateľom v štúdiu, najmä nie však výlučne prevádzkovanie športových zariadení za účelom ich využitia na skupinové cvičenia, iná činnosť bezprostredne súvisiaca s aktivitami Klienta v Štúdiu;
f)„Doplnkovými službami“ sú služby, na ktoré Prevádzkovateľ poskytuje priestory Štúdia, t.j. najmä nie však výlučne služby poskytované v súvislosti s osobným trénerstvom, odborné výživové poradenstvo, vypracovanie individuálneho tréningového programu a iné; cena Doplnkových služieb je na vzájomnej dohode Klienta a Prevádzkovateľa,
g)„Cenníkom“ je aktuálny prehľad cien Služieb; Cenník je k nahliadnutiu na viditeľnom mieste v Štúdiu a/alebo na Web stránke; Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien a položiek Služieb uvedených v Cenníku;
h)„Otváracími hodinami“ sú hodiny, počas ktorých je možné využívať Služby a Doplnkové služby; Otváracie hodiny sú uvedené na Web stránke; Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Otváracích hodín, zmena Otváracích hodín bude Klientom vopred oznámená, a to oznámením na Web stránke;
i)„Prevádzkovým poriadkom“ je súhrn práv a povinností Klienta a Prevádzkovateľa v Štúdiu vypracovaný Prevádzkovateľom, ktorý okrem iného stanovuje bližšie podmienky prevádzkovania a využívania Štúdia a s ktorým je Klient prostredníctvom Cvičiteľa oboznámený pri prvom vstupe do Štúdia; Klient svojim vstupom do Štúdia potvrdzuje, že sa v celom rozsahu oboznámil so všetkými ustanoveniami Prevádzkového poriadku a že je s nimi uzrozumený; Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v Štúdiu a na Web stránke; Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny Prevádzkového poriadku; o zmene Prevádzkového poriadku bude Prevádzkovateľ informovať Klientov oznámením zverejneným v Štúdiu ako aj na Web stránke;
j)„Klubová karta“ je karta, ktorou sa Klient preukazuje pri vstupe do Štúdia a využíva ju na úhradu ceny za Služby za predpokladu, že Klient disponuje na Klubovej karte dostatočným Kreditom; Klubová karta je vydávaná Prevádzkovateľom na žiadosť Klienta pri vstupe do Štúdia, ak Klient prejavil záujem o využívanie výhod spojených s Klubovou kartou, t.j. poskytol Prevádzkovateľovi peňažné prostriedky na dobitie Kreditu v zmysle Cenníka a týchto VOP; Klubová karta je neprenosná, Výhody Klubovej karty sú oprávnení využívať rodinní príslušníci Klienta (t.j. manžel/manželka Klienta a dieťa Klienta), avšak títo sú povinní sa na žiadosť Prevádzkovateľa, resp. Cvičiteľa preukázať identifikačným dokladom preukazujúcim jeho postavenie rodinného príslušníka;
k)„Kreditom“ sú peňažné prostriedky, ktoré sú Klientovi po ich zaplatení Prevádzkovateľovi pripísané na jeho konto, a s ktorými hradí cenu Služby; podľa výšky dobitého Kreditu, Klient môže dostať extra Kredit na svoje Konto; prehľad poskytovaného extra Kreditu je uvedený v Cenníku;
l)„Web stránkou“ je internetová stránka www.bubema.sk, na ktorej je možné nájsť aktuálne informácie o Štúdiu, o Službách, Cenník, Prevádzkový poriadok, Otváracie hodiny, VOP a pod.; a cez ktorú sa môže Klient prihlasovať na jednotlivé cvičenia.
m)„Vstupné“ je cena jednorazového vstupu Klienta do Štúdia, ktoré Klient uhrádza v hotovosti alebo mu je táto hodnota odpočítaná z Kreditu, pri každom vstupe do Štúdia;
 
2. Všeobecné podmienky prevádzky Štúdia a podmienky vstupu do Štúdia
2.1.Dispozične je Štúdium členené nasledovne: vstup s priestorom na odloženie topánok, miestnosť určená na cvičenie s vlastným telom a na skupinové cvičenia (telocvičňa), šatne, sprchy a sociálne zariadenia, sklad.
2.2.Klient je oprávnený do Štúdia vstupovať v čase Otváracích hodín po uhradení Vstupného, resp. odpočítaní vstupného z Kreditu. Vstupné je Klient povinný uhradiť aj v prípade využitia Doplnkových služieb .
2.3.Trvanie Vstupu do Štúdia je obmedzené, závisí od druhu Služby alebo Doplnkovej Služby a od rozvrhu v daný deň. Po skončení uvedeného času prítomnosti Klienta v Štúdiu, je Klient do 20 minút povinný Štúdio opustiť, v opačnom prípade mu bude účtované ďalšie Vstupné podľa Cenníka a Rozvrhu.
2.4.Otváracie hodiny sú uvedené na Web stránke. Klient ani akákoľvek iná osoba nie je oprávnená zdržiavať sa v Štúdiu mimo Otváracích hodín. V prípade, ak sa bude Klient a/alebo iná osoba zdržiavať v Štúdiu mimo otváracích hodín, je Prevádzkovateľ, resp. Cvičiteľ alebo iná osoba poverená Prevádzkovateľom oprávnený/-á požiadať Klienta a/alebo inú osobu o opustenie priestorov Štúdia, v prípade ak sa aj napriek predchádzajúcej výzve Prevádzkovateľa, resp. resp. Cvičiteľa alebo inej osoby poverenej Prevádzkovateľom bude Klient a/alebo iná osoba nachádzať v Štúdiu, Prevádzkovateľ, resp. Cvičiteľ alebo iná osoba poverená Prevádzkovateľom je oprávnený/-á vyviesť Klienta a/alebo inú osobu z priestorov Štúdia aj proti jeho/jej vôli.
2.5.Zákaz vstupu do priestorov Štúdia platí najmä nie však výlučne:
a) osobám pod vplyvom alkoholu a/alebo omamných a psychotropných látok,
b) zvieratám,
c) osobám trpiacim prenosnými a/alebo infekčnými chorobami, s otvorenými poraneniami a/alebo osobám trpiacim akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných Klientov;
d) v špinavom a/alebo v inak znečistenom oblečení. Klient vstupom do Štúdia potvrdzuje, že nespĺňa žiadnu v tomto bode VOP uvedenú skutočnosť, ktoré vylučujú vstup do Štúdia.
2.6.V Štúdiu je zakázané najmä nie však výlučne:
a) fajčiť a požívať alkoholické nápoje,
b) vnášať a používať akékoľvek zdraviu škodlivé a/alebo zdraviu ohrozujúce predmety,
c) konzumovať jedlo a/alebo požívať akékoľvek nápoje,
d) vyhotovovať obrazové a/lebo zvukové záznamy o Klientoch a o iných osobách nachádzajúcich sa v Štúdiu; vyhotovovanie obrazových a/alebo zvykových záznamov na komerčné účely a/alebo pre tlač je možné len s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa,
e) obťažovať Klientov a ostatných osôb nachádzajúcich sa v Štúdiu hlukom a/alebo akokoľvek iným rušivým správaním,
f) neoprávnene zasahovať do cvičebných nástrojov, športových zariadení a ostatného vybavenia Štúdia.
2.7.Služby, Doplnkové služby využíva Klient podľa svojich potrieb a na svoju zodpovednosť. V prípade, ak Klient nemá vedomosť o spôsobe správneho použitia cvičebných nástrojov, športových zariadení a ostatného vybavenia Štúdia určeného na vykonávanie športových aktivít, je Klient povinný sa pred ich použitím informovať o spôsobe ich správneho používania u Cvičiteľa, ktorá sa v danom čase nachádza v Štúdiu.
2.8.Klient, ktorý má záujem o Doplnkové služby, môže požiadať Cvičiteľa alebo Prevádzkovateľa o bližšie informácie.
 
3. PREDMET POSKYTOVANIA
3.1 Poskytovateľ poskytuje svojim Klientom nasledovné služby:
•    sprostredkovanie služieb v oblasti fitness, starostlivosti o telo, športu, a skupinových cvičení v štúdiu pohybu BUBEMA (ďalej len „Štúdio“),
•    organizácia individuálnych a skupinových cvičenia s možnosťou online rezervácie miesta pre osobu na danom tréningu, a službe
•    kúpu kreditov na poskytované tréningy v danom časovom rozsahu, termíne a mieste určenom Poskytovateľom
(ďalej len „Služby“)

 


4.Klubová karta, Kredit
4.1.Platnosť Kreditu je neobmedzená, zaplatený Kredit sa však Klientovi nevracia, Klient ho má možnosť ho využiť iba na Služby alebo Doplnkové služby.
4.2.Klient je povinný sa pri každom vstupe do Štúdia preukázať platnou Klubovou kartou, inak je Prevádzkovateľ, resp. Cvičiteľ oprávnený/á zamedziť Klientovi vstup do Štúdia, a to až do momentu, kým Klient neuhradí Jednorazové vstupné, resp. dostatočne nepreukáže, že je držiteľom platnej Klubovej karty a že Klubová karta je nabitá dostatočným Kreditom na využívanie Služieb.
4.3.Strata Klubovej karty sa bude riešiť individuálnym spôsobom.
4.4. Aktuálne ceny Vstupného sú uvedené v Cenníku.
4.5.Kredit na Klubovej karte je možné použiť na úhradu ceny Služieb a Doplnkových Služieb.
4.6.V prípade reklamácie zostatku Kreditu na Konte je Klient povinný predložiť doklady potvrdzujúce výšku Kreditu na Konte.


5.Skrinky, priestor šatne Štúdia
5.1.Klient je oprávnený do Štúdia nosiť len veci určené na vykonávanie športových aktivít, na ktorých výkon je Štúdio určené. V prípade porušenia tejto povinnosti, Klient v celom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá mu porušením tejto jeho povinnosti vznikla.
5.2.K úschove vecí Klientov slúžia očíslované skrinky v šatniach, ktoré sú vybavené zámkami. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na Klientom vnesených a/alebo odložených veciach, ak tieto neboli uložené v uzamknutej skrinke v šatni.
5.3.Klient pri vstupe do šatne si vyberie jednu z neobsadených skriniek, do ktorej si odloží všetky svoje osobné veci, skrinku zamkne a kľúč si zoberie na cvičenie so sebou. Klient je pred odchodom zo Štúdia povinný vyprázdniť skrinku, nechať ju odomknutú a kľúč nechať v zámku skrinky.
5.4.Klient v celom rozsahu zodpovedá za kľúč od svojej skrinky v šatni Štúdia, v ktorej má zamknuté svoje osobné veci, a to počas celej doby trvania jeho vstupu v Štúdiu. Za stratu či poškodenie kľúča od skrinky v šatni Štúdia je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať náhradu nákladov, ktoré Prevádzkovateľovi v tejto súvislosti vznikli.
 
6.Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
6.1.Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade hrozby prekročenia kapacity Štúdia a s tým spojeného ohrozenia bezpečnosti Klientov nepovoliť vstup Klienta do Štúdia a Klient je povinný toto obmedzenie vstupu do Štúdia rešpektovať. Klientovi za obmedzenie podľa tohto bodu VOP vzniká nárok na vrátenie ceny už uhradených Služieb za dané cvičenie.
6.2.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch prerušiť alebo obmedziť prevádzku Štúdia, a to najmä nie však výlučne v prípadoch opráv a údržby, ktoré sa vykonávajú na riadne zabezpečenie a riadny chod prevádzky Štúdia, rovnako aj v prípade zásahu vyššej moci (napr. havária, odstávka elektrickej energie a/alebo vody, vykradnutie Štúdia a pod.). Klient je povinný rešpektovať obmedzenia prevádzky Štúdia, resp. prerušenia prevádzky Štúdia zo strany Prevádzkovateľa, avšak Prevádzkovateľ je povinný v prípade potreby vykonať obmedzenia len v nevyhnutnej miere tak, aby bol Klient pri využívaní Služieb, Doplnkových služieb v Štúdiu čo možno najmenej obmedzený. Klientovi za obmedzenie, resp. prerušenie prevádzky Štúdia podľa tohto bodu VOP nevzniká nárok na kompenzáciu, ani na vrátenie ceny už uhradených Služieb.
6.3.Pri akomkoľvek porušení týchto VOP a/alebo Prevádzkového poriadku a/alebo pokynov Prevádzkovateľa/ Cvičiteľa zo strany Klienta, má Prevádzkovateľ, resp. Cvičiteľ, právo Klienta upozorniť na toto porušovanie a vyzvať Klienta, aby opustil priestory Štúdia. V prípade opätovného, resp. viacnásobného porušenia týchto VOP a/alebo Prevádzkového poriadku a/alebo pokynov Prevádzkovateľa/ Cvičiteľa zo strany Klienta je Prevádzkovateľ oprávnený zamedziť Klientovi možnosť dobitia Kreditu, resp. je oprávnený Klientovi zrušiť Klubovú kartu bez možnosti vrátenia zvyšného Kreditu.
 
7.Práva a povinnosti Klienta
7.1. Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa, Cvičiteľa, Prevádzkovým poriadkom a VOP počas celej doby návštevy Štúdia.
7.2. Klient sa na cvičení a činnostiach v Štúdiu zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo s ohľadom na svoj zdravotný stav a telesné schopnosti. Pred každým cvičením je Klient povinný zvážiť svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobiť druh, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.
7.3. Klient je povinný počas trvania jeho vstupu v Štúdiu najmä nie však výlučne:
a) dodržiavať pokyny Prevádzkovateľa, Cvičiteľa;
b) používať vhodný odev určený na športovanie, rovnako aj čistú a vhodnú športovú obuv;
c) používať pri cvičení uterák;
d) v priestoroch Štúdia dodržiavať čistotu a hygienu;
e) nerušiť svojím správaním ostatných Klientov Štúdia a ani ich žiadnym iným spôsobom neobmedzovať pri využívaní Služieb v Štúdiu;
f) šetrne zaobchádzať s cvičebnými náradiami, športovými prístrojmi a ostatným vybavením Štúdia, nepoškodzovať priestory Štúdia a ani majetok Prevádzkovateľa a ostatných Klientov;
g) po ukončení športovej činnosti v Štúdiu uložiť použité cvičebné náradia, športové prístroje a iné pomôcky na miesto im určené, športové prístroje nastaviť do východiskovej polohy, a zároveň tieto aj riadne očistiť prípravkami na to určenými, ktoré sa nachádzajú v Štúdiu;
h) bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o svojom náhlom zhoršení zdravotného stavu, resp. prípadných zdravotných ťažkostiach;
i) bezodkladne informovať Prevádzkovateľa v prípade akýchkoľvek zistení Klienta o porušovaní VOP a/alebo Prevádzkového poriadku a/alebo pokynov Prevádzkovateľa/ Cvičiteľa.
7.4. Cvičebné náradia, športové prístroje, pomôcky a ostatné vybavenie Štúdia je Klient povinný používať riadne a spôsobom na to určeným a zároveň je Klient pri tom povinný správať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, k ohrozeniu zdravia vlastného alebo zdravia iných Klientov. Za poranenia, poškodenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou a neodbornosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním Prevádzkového poriadku a/alebo VOP a/alebo pokynov Cvičiteľa, zodpovedá v celom rozsahu Klient. Na každú lekciu je potrebné rezervovať si miesto, keďže kapacita účastníkov je obmedzená.

 

8 Registrácia a prihlasovanie na hodiny cvičenia
Rezerváciu na hodiny cvičenia je možné vytvoriť nasledovným spôsobom:
8.1.            Zaregistrovať sa online a vytvoriť si rezerváciu v rezervačnom systéme na stránke www.bubema.sk. Dobiť Kredit je možné osobne na mieste, alebo bankovým prevodom na základe inštrukcií.
8.2.            Rezerváciu je možne vytvoriť aj telefonicky na 0903 456 100. K rezervácii je nutné uviesť svoje meno a tel. číslo.
 
8.3 Registrácia je bezplatná, je však nutné dobiť si Kredit minimálne na hodnotu 10€. Z tohto Kreditu je následne odpočítané Vstupné na rezerváciu vybraného cvičenia.


9. PLATOBNÉ PODMIENKY
9.1Poplatky za jednotlivé tréningy sú uvedené v rozvrhu, v mene EUR.
9.2    Klient sa zaväzuje uhradiť poplatky za tréning minimálne 1 pracovní dni pred konaním tréningu bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa v banke Slovenska sporitelna, a. s., IBAN: SK40 0900 0000 0006 3178 4630.
9.3    Po pripísaní kreditnej čiastky na účet Poskytovateľa, Poskytovateľ identifikuje prijaté platby a podľa mena / variabilného symbolu, pridelí kredity jednotlivým registrovaným Klientom. Klienti následne používajú kredit podľa ľubovôle na využívanie Služieb.
9.4    Kreditná čiastka je Klientovi k dispozícii 1000 dni od pripísania do registrovaného profilu. Po uplynutí 1000 dni nespotrebovaný kredit prepadá v prospech Poskytovateľa.
10.  DODACIE PODMIENKY
10.1    Poskytovateľ má právo zrušiť cvičenie, ak sa jeho uskutočnenie bude javiť ekonomicky neúnosné.
10.2    Služby sa poskytujú v Studiu pohybu BUBEMA, Platanova 1A, 01007 Zilina (3. poschodie), pokiaľ nie je určené inak.
11.  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
11.1    Odstúpenie od Zmluvy je možné pred začatím poskytovania Služieb.
11.2    Prvým začiatkom poskytovania Služieb, t. j. objednaním sa na prvý tréning prostredníctvom registrovaného profilu Klienta na webstránke bubema.isportsystem.sk, Klient stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.
12. REKLAMÁCIE
12.1    Klient je oprávnený vady poskytnutých Služieb písomne reklamovať u Poskytovateľa, v lehote 7 dní od poskytnutia Služieb Poskytovateľom.
12.2    Na neskoršiu reklamáciu Poskytovateľ nie je povinný prihliadnuť, bude považovaná iba za informáciu, z ktorej nevyplývajú Poskytovateľovi žiadne povinnosti.
12.3    Poskytovateľ reklamáciu posúdi a do 14 pracovných dní odo dňa jej prevzatia oznámi Klientovi písomne výsledok vybavenia reklamácie.
12.4    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Klient právo aby bola vada bezplatne, bezodkladne a riadne odstránená, a Poskytovateľ vykoná nápravné opatrenie. Ak ide vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu využitiu poskytnutých Služieb, má Klient právo na zľavu z ceny alebo na odstúpenie od Zmluvy.
13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
13.1    Poskytovateľ je prevádzkovateľom podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v platnom znení.
13.2    Poskytovateľ spracúva osobné údaje Klientov za účelom evidencie Klientov, prideľovania kreditov Klientom, identifikácie cvičiacich na tréningoch. V prípade organizácie zájazdov poskytuje osobné údaje Klientov tretím stranám za účelom realizácie zájazdu. V inom prípade neposkytuje osobné údaje žiadnej tretej strane.
13.3    Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

 
14. Storno podmienky pri zrušení rezervácie
•    Z cvičenia je možné sa odhlásiť do 12 hodín pred daným cvičením bez straty kreditu.
•    Z cvičenia je možné sa odhlásiť 12 až 9 hodín pred daným cvičením, z Kreditu však bude strhnutý 10% storno poplatok.
•    Z cvičenia je možné sa odhlásiť 9 až 6 hodín pred daným cvičením, z Kreditu však bude strhnutý 30% storno poplatok.
•    Z cvičenia je možné sa odhlásiť 6 až 3 hodín pred daným cvičením, z Kreditu však bude strhnutý 50% storno poplatok z ceny cvičenia.
•    Z cvičenia je možné sa odhlásiť 3 až 0 hodín pred daným cvičením, z Kreditu však bude strhnutý 70% storno poplatok z ceny cvičenia .
Zrušenie rezervácie je možné po prihlásení do rezervačného systému vo svojom užívateľskom účte. Ak sa Klient z daného cvičenia neodhlási a zároveň sa daného cvičenia nezúčastní, bude mu strhnutý 100% storno poplatok z ceny cvičenia.
 
15. Záverečné ustanovenia
15.1. Klient dobitím Kreditu na Klubovú kartu, resp. zaplatením Jednorazového vstupného, vyjadruje súhlas s aplikáciou týchto VOP na právny vzťah z toho založený medzi ním a Prevádzkovateľom a zároveň potvrdzuje skutočnosť, že sa pred vstupom do Štúdia v celom rozsahu oboznámil s aktuálnym znením VOP.
15.2. Na právny vzťah založený medzi Klientom a Prevádzkovateľom sa budú aplikovať VOP platné v čase dobitia Kreditu, resp. v čase kúpy Jednorazového vstupného.
15.3. V prípade, ak dôjde k zmene VOP počas využívania Služieb Klientom v Štúdiu, na právny vzťah medzi Klientom a Prevádzkovateľom sa bude aplikovať nové znenie VOP až momentom ďalšieho dobitia Kreditu na Klubovú kartu, tzn. že každým dobitím Kreditu na Kubovú kartu Klient vyjadruje svoj súhlas s aplikáciou VOP platných v danom čase. O zmene VOP bude Prevádzkovateľ informovať Klientov oznámením zverejneným v Štúdiu ako aj na Web stránke.
15.4. V prípadoch neupravených týmito VOP sa budú aplikovať všeobecne záväzne právne predpisy platné v Slovenskej republike.
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti BUBEMA BEAUTY, s.r.o., účinné odo dňa 08.6.2019.

 

 

Spoločnosť Bubema Beauty, s.r.o. (ďalej len "Štúdio"), so Hlinská 27, Žilina,

IČO: 52328775, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina,

Oddiel: Sro,

Vložka č.: 72244/L

Nie je platcom DPH.

BANKOVÉ SPOJENIE: FIO banka

iban: SK1683300000002901640733

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Ana kelemen, mag.oec.

web: www.bubema.sk

email: info@bubema.sk

mobil: +421 903 456 100

 

je obchodnou spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je okrem iného prevádzkovanie športových zariadení, zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu a poskytovanie s tým súvisiacich služieb. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú okrem iného dostupné na viditeľnom mieste v Štúdiu a tiež sú zverejnené na Web stránke: www.bubema.sk.

 

1. PREDMET POSKYTOVANIA

1.1 Poskytovateľ poskytuje svojim Klientom nasledovné služby:

•        sprostredkovanie služieb v oblasti fitness, starostlivosti o telo, športu, a skupinových cvičení v BUBEMA BEAUTY (ďalej len „Štúdio“),

•        organizácia individuálnych a skupinových cvičenia s možnosťou online rezervácie miesta pre osobu na danom tréningu, a službe

•        kúpu kreditov na poskytované tréningy v danom časovom rozsahu, termíne a mieste určenom Poskytovateľom

·         Služby súvisiace so skrášľovaním tela 

 (ďalej len „Služby“)

 

 

2.Úvodné ustanovenia

Pre účely týchto VOP sa rozumie: a) „Prevádzkovateľom“ je obchodná spoločnosť BUBEMA BEAUTY s.r.o., Hlinská 27, Žilina, IČO: 5238775, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 72244/L.

 

Prevádzkovateľ poskytuje v Štúdiu služby spojené so športovými aktivitami, zdravým životným štýlom, najmä skupinové cvičenia a iné služby;

b )„Štúdiom“ je zariadenie prevádzkované Prevádzkovateľom pod názvom: „Bubema Beauty“ nachádzajúce sa na adrese: „Platanová 1A v Žiline na 3. poschodí nákupného centra DREVONA“; a “Obchodna 3A v Žiline na prizemi budovi THE CUBE”.

c)„Klientom“ je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá zaplatila vstup do Štúdia a je oprávnená využívať Štúdio; za Klienta sa považuje aj osoba mladšia ako 18 rokov, ktorej vstup do Štúdia je povolený iba pod dohľadom rodiča alebo alebo osoby staršej ako 18 rokov, inak je vstup do Štúdia takejto osobe zakázaný;

d) „Cvičiteľ“ je zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená Prevádzkovateľom na dohľad nad využívaním Služieb zo strany Klienta a nad riadnym chodom (prevádzkou) Štúdia, zodpovedná za správne precvičovanie počas skupinových, alebo individuálnych cvičení, zodpovedná za majetok a vybavenie štúdia.

e)„Službami“ sú služby poskytované Prevádzkovateľom v štúdiu, najmä nie však výlučne prevádzkovanie športových zariadení za účelom ich využitia na skupinové cvičenia, iná činnosť bezprostredne súvisiaca s aktivitami Klienta v Štúdiu;

f)„Doplnkovými službami“ sú služby, na ktoré Prevádzkovateľ poskytuje priestory Štúdia, t.j. najmä nie však výlučne služby poskytované v súvislosti s osobným trénerstvom, odborné výživové poradenstvo, vypracovanie individuálneho tréningového programu a iné; cena Doplnkových služieb je na vzájomnej dohode Klienta a Prevádzkovateľa,

g)„Cenníkom“ je aktuálny prehľad cien Služieb; Cenník je k nahliadnutiu na viditeľnom mieste v Štúdiu a/alebo na Web stránke; Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien a položiek Služieb uvedených v Cenníku;

h)„Otváracími hodinami“ sú hodiny, počas ktorých je možné využívať Služby a Doplnkové služby; Otváracie hodiny sú uvedené na Web stránke; Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Otváracích hodín, zmena Otváracích hodín bude Klientom vopred oznámená, a to oznámením na Web stránke;

i)„Prevádzkovým poriadkom“ je súhrn práv a povinností Klienta a Prevádzkovateľa v Štúdiu vypracovaný Prevádzkovateľom, ktorý okrem iného stanovuje bližšie podmienky prevádzkovania a využívania Štúdia a s ktorým je Klient prostredníctvom Cvičiteľa oboznámený pri prvom vstupe do Štúdia; Klient svojim vstupom do Štúdia potvrdzuje, že sa v celom rozsahu oboznámil so všetkými ustanoveniami Prevádzkového poriadku a že je s nimi uzrozumený; Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v Štúdiu a na Web stránke; Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny Prevádzkového poriadku; o zmene Prevádzkového poriadku bude Prevádzkovateľ informovať Klientov oznámením zverejneným v Štúdiu ako aj na Web stránke;

j)„Klubová karta“ je karta, ktorou sa Klient preukazuje pri vstupe do Štúdia a využíva ju na úhradu ceny za Služby za predpokladu, že Klient disponuje na Klubovej karte dostatočným Kreditom; Klubová karta je vydávaná Prevádzkovateľom na žiadosť Klienta pri vstupe do Štúdia, ak Klient prejavil záujem o využívanie výhod spojených s Klubovou kartou, t.j. poskytol Prevádzkovateľovi peňažné prostriedky na dobitie Kreditu v zmysle Cenníka a týchto VOP; Klubová karta je neprenosná, Výhody Klubovej karty sú oprávnení využívať rodinní príslušníci Klienta (t.j. manžel/manželka Klienta a dieťa Klienta), avšak títo sú povinní sa na žiadosť Prevádzkovateľa, resp. Cvičiteľa preukázať identifikačným dokladom preukazujúcim jeho postavenie rodinného príslušníka;

k)„Kreditom“ sú peňažné prostriedky, ktoré sú Klientovi po ich zaplatení Prevádzkovateľovi pripísané na jeho konto, a s ktorými hradí cenu Služby; podľa výšky dobitého Kreditu, Klient môže dostať extra Kredit na svoje Konto; prehľad poskytovaného extra Kreditu je uvedený v Cenníku;

l)„Web stránkou“ je internetová stránka www.bubema.sk, na ktorej je možné nájsť aktuálne informácie o Štúdiu, o Službách, Cenník, Prevádzkový poriadok, Otváracie hodiny, VOP a pod.; a cez ktorú sa môže Klient prihlasovať na jednotlivé cvičenia.

m)„Vstupné“ je cena jednorazového vstupu Klienta do Štúdia, ktoré Klient uhrádza v hotovosti alebo mu je táto hodnota odpočítaná z Kreditu, pri každom vstupe do Štúdia;

 

3. Všeobecné podmienky prevádzky Štúdia a podmienky vstupu do Štúdia

3.1.Dispozične je Štúdium členené nasledovne: vstup s priestorom na odloženie topánok, miestnosť určená na cvičenie s vlastným telom a na skupinové cvičenia (telocvičňa), šatne, sprchy a sociálne zariadenia, sklad.

3.2.Klient je oprávnený do Štúdia vstupovať v čase Otváracích hodín po uhradení Vstupného, resp. odpočítaní vstupného z Kreditu. Vstupné je Klient povinný uhradiť aj v prípade využitia Doplnkových služieb .

3.3.Trvanie Vstupu do Štúdia je obmedzené, závisí od druhu Služby alebo Doplnkovej Služby a od rozvrhu v daný deň. Po skončení uvedeného času prítomnosti Klienta v Štúdiu, je Klient do 20 minút povinný Štúdio opustiť, v opačnom prípade mu bude účtované ďalšie Vstupné podľa Cenníka a Rozvrhu.

3.4.Otváracie hodiny sú uvedené na Web stránke. Klient ani akákoľvek iná osoba nie je oprávnená zdržiavať sa v Štúdiu mimo Otváracích hodín. V prípade, ak sa bude Klient a/alebo iná osoba zdržiavať v Štúdiu mimo otváracích hodín, je Prevádzkovateľ, resp. Cvičiteľ alebo iná osoba poverená Prevádzkovateľom oprávnený/-á požiadať Klienta a/alebo inú osobu o opustenie priestorov Štúdia, v prípade ak sa aj napriek predchádzajúcej výzve Prevádzkovateľa, resp. resp. Cvičiteľa alebo inej osoby poverenej Prevádzkovateľom bude Klient a/alebo iná osoba nachádzať v Štúdiu, Prevádzkovateľ, resp. Cvičiteľ alebo iná osoba poverená Prevádzkovateľom je oprávnený/-á vyviesť Klienta a/alebo inú osobu z priestorov Štúdia aj proti jeho/jej vôli.

3.5.Zákaz vstupu do priestorov Štúdia platí najmä nie však výlučne:

a) osobám pod vplyvom alkoholu a/alebo omamných a psychotropných látok,

b) zvieratám,

c) osobám trpiacim prenosnými a/alebo infekčnými chorobami, s otvorenými poraneniami a/alebo osobám trpiacim akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných Klientov;

d) v špinavom a/alebo v inak znečistenom oblečení. Klient vstupom do Štúdia potvrdzuje, že nespĺňa žiadnu v tomto bode VOP uvedenú skutočnosť, ktoré vylučujú vstup do Štúdia.

2.6.V Štúdiu je zakázané najmä nie však výlučne:

a) fajčiť a požívať alkoholické nápoje,

b) vnášať a používať akékoľvek zdraviu škodlivé a/alebo zdraviu ohrozujúce predmety,

c) konzumovať jedlo a/alebo požívať akékoľvek nápoje,

d) vyhotovovať obrazové a/lebo zvukové záznamy o Klientoch a o iných osobách nachádzajúcich sa v Štúdiu; vyhotovovanie obrazových a/alebo zvykových záznamov na komerčné účely a/alebo pre tlač je možné len s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa,

e) obťažovať Klientov a ostatných osôb nachádzajúcich sa v Štúdiu hlukom a/alebo akokoľvek iným rušivým správaním,

f) neoprávnene zasahovať do cvičebných nástrojov, športových zariadení a ostatného vybavenia Štúdia.

3.7.Služby, Doplnkové služby využíva Klient podľa svojich potrieb a na svoju zodpovednosť. V prípade, ak Klient nemá vedomosť o spôsobe správneho použitia cvičebných nástrojov, športových zariadení a ostatného vybavenia Štúdia určeného na vykonávanie športových aktivít, je Klient povinný sa pred ich použitím informovať o spôsobe ich správneho používania u Cvičiteľa, ktorá sa v danom čase nachádza v Štúdiu.

3.8.Klient, ktorý má záujem o Doplnkové služby, môže požiadať Cvičiteľa alebo Prevádzkovateľa o bližšie informácie.

 

 

 

 

 

 

4.Klubová karta, Kredit

4.1.Platnosť Kreditu je neobmedzená, zaplatený Kredit sa však Klientovi nevracia, Klient ho má možnosť ho využiť iba na Služby alebo Doplnkové služby.

4.2.Klient je povinný sa pri každom vstupe do Štúdia preukázať platnou Klubovou kartou, inak je Prevádzkovateľ, resp. Cvičiteľ oprávnený/á zamedziť Klientovi vstup do Štúdia, a to až do momentu, kým Klient neuhradí Jednorazové vstupné, resp. dostatočne nepreukáže, že je držiteľom platnej Klubovej karty a že Klubová karta je nabitá dostatočným Kreditom na využívanie Služieb.

4.3.Strata Klubovej karty sa bude riešiť individuálnym spôsobom.

4.4. Aktuálne ceny Vstupného sú uvedené v Cenníku.

4.5.Kredit na Klubovej karte je možné použiť na úhradu ceny Služieb a Doplnkových Služieb.

4.6.V prípade reklamácie zostatku Kreditu na Konte je Klient povinný predložiť doklady potvrdzujúce výšku Kreditu na Konte.

 

 

5.Skrinky, priestor šatne Štúdia

5.1.Klient je oprávnený do Štúdia nosiť len veci určené na vykonávanie športových aktivít, na ktorých výkon je Štúdio určené. V prípade porušenia tejto povinnosti, Klient v celom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá mu porušením tejto jeho povinnosti vznikla.

5.2.K úschove vecí Klientov slúžia očíslované skrinky v šatniach, ktoré sú vybavené zámkami. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na Klientom vnesených a/alebo odložených veciach, ak tieto neboli uložené v uzamknutej skrinke v šatni.

5.3.Klient pri vstupe do šatne si vyberie jednu z neobsadených skriniek, do ktorej si odloží všetky svoje osobné veci, skrinku zamkne a kľúč si zoberie na cvičenie so sebou. Klient je pred odchodom zo Štúdia povinný vyprázdniť skrinku, nechať ju odomknutú a kľúč nechať v zámku skrinky.

5.4.Klient v celom rozsahu zodpovedá za kľúč od svojej skrinky v šatni Štúdia, v ktorej má zamknuté svoje osobné veci, a to počas celej doby trvania jeho vstupu v Štúdiu. Za stratu či poškodenie kľúča od skrinky v šatni Štúdia je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať náhradu nákladov, ktoré Prevádzkovateľovi v tejto súvislosti vznikli.

 

6.Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

6.1.Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade hrozby prekročenia kapacity Štúdia a s tým spojeného ohrozenia bezpečnosti Klientov nepovoliť vstup Klienta do Štúdia a Klient je povinný toto obmedzenie vstupu do Štúdia rešpektovať. Klientovi za obmedzenie podľa tohto bodu VOP vzniká nárok na vrátenie ceny už uhradených Služieb za dané cvičenie.

6.2.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch prerušiť alebo obmedziť prevádzku Štúdia, a to najmä nie však výlučne v prípadoch opráv a údržby, ktoré sa vykonávajú na riadne zabezpečenie a riadny chod prevádzky Štúdia, rovnako aj v prípade zásahu vyššej moci (napr. havária, odstávka elektrickej energie a/alebo vody, vykradnutie Štúdia a pod.). Klient je povinný rešpektovať obmedzenia prevádzky Štúdia, resp. prerušenia prevádzky Štúdia zo strany Prevádzkovateľa, avšak Prevádzkovateľ je povinný v prípade potreby vykonať obmedzenia len v nevyhnutnej miere tak, aby bol Klient pri využívaní Služieb, Doplnkových služieb v Štúdiu čo možno najmenej obmedzený. Klientovi za obmedzenie, resp. prerušenie prevádzky Štúdia podľa tohto bodu VOP nevzniká nárok na kompenzáciu, ani na vrátenie ceny už uhradených Služieb.

6.3.Pri akomkoľvek porušení týchto VOP a/alebo Prevádzkového poriadku a/alebo pokynov Prevádzkovateľa/ Cvičiteľa zo strany Klienta, má Prevádzkovateľ, resp. Cvičiteľ, právo Klienta upozorniť na toto porušovanie a vyzvať Klienta, aby opustil priestory Štúdia. V prípade opätovného, resp. viacnásobného porušenia týchto VOP a/alebo Prevádzkového poriadku a/alebo pokynov Prevádzkovateľa/ Cvičiteľa zo strany Klienta je Prevádzkovateľ oprávnený zamedziť Klientovi možnosť dobitia Kreditu, resp. je oprávnený Klientovi zrušiť Klubovú kartu bez možnosti vrátenia zvyšného Kreditu.

 

7.Práva a povinnosti Klienta

7.1. Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa, Cvičiteľa, Prevádzkovým poriadkom a VOP počas celej doby návštevy Štúdia.

7.2. Klient sa na cvičení a činnostiach v Štúdiu zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo s ohľadom na svoj zdravotný stav a telesné schopnosti. Pred každým cvičením je Klient povinný zvážiť svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobiť druh, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.

7.3. Klient je povinný počas trvania jeho vstupu v Štúdiu najmä nie však výlučne:

a) dodržiavať pokyny Prevádzkovateľa, Cvičiteľa;

b) používať vhodný odev určený na športovanie, rovnako aj čistú a vhodnú športovú obuv;

c) používať pri cvičení uterák;

d) v priestoroch Štúdia dodržiavať čistotu a hygienu;

e) nerušiť svojím správaním ostatných Klientov Štúdia a ani ich žiadnym iným spôsobom neobmedzovať pri využívaní Služieb v Štúdiu;

f) šetrne zaobchádzať s cvičebnými náradiami, športovými prístrojmi a ostatným vybavením Štúdia, nepoškodzovať priestory Štúdia a ani majetok Prevádzkovateľa a ostatných Klientov;

g) po ukončení športovej činnosti v Štúdiu uložiť použité cvičebné náradia, športové prístroje a iné pomôcky na miesto im určené, športové prístroje nastaviť do východiskovej polohy, a zároveň tieto aj riadne očistiť prípravkami na to určenými, ktoré sa nachádzajú v Štúdiu;

h) bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o svojom náhlom zhoršení zdravotného stavu, resp. prípadných zdravotných ťažkostiach;

i) bezodkladne informovať Prevádzkovateľa v prípade akýchkoľvek zistení Klienta o porušovaní VOP a/alebo Prevádzkového poriadku a/alebo pokynov Prevádzkovateľa/ Cvičiteľa.

7.4. Cvičebné náradia, športové prístroje, pomôcky a ostatné vybavenie Štúdia je Klient povinný používať riadne a spôsobom na to určeným a zároveň je Klient pri tom povinný správať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, k ohrozeniu zdravia vlastného alebo zdravia iných Klientov. Za poranenia, poškodenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou a neodbornosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním Prevádzkového poriadku a/alebo VOP a/alebo pokynov Cvičiteľa, zodpovedá v celom rozsahu Klient. Na každú lekciu je potrebné rezervovať si miesto, keďže kapacita účastníkov je obmedzená.

 

 

 

8 Registrácia a prihlasovanie na hodiny cvičenia

Rezerváciu na hodiny cvičenia je možné vytvoriť nasledovným spôsobom:

8.1.            Zaregistrovať sa online a vytvoriť si rezerváciu v rezervačnom systéme na stránke bubema.isportsystem.sk. Dobiť Kredit je možné osobne na mieste, cez portal GoPay alebo bankovým prevodom na základe inštrukcií.

8.2.            Rezerváciu je možne vytvoriť aj telefonicky na 0903 456 100. K rezervácii je nutné uviesť svoje meno a tel. číslo.

 

8.3 Registrácia je bezplatná, je však nutné dobiť si Kredit minimálne na hodnotu 10€. Z tohto Kreditu je následne odpočítané Vstupné na rezerváciu vybraného cvičenia.

 

 

9. PLATOBNÉ PODMIENKY

9.1    Poplatky za jednotlivé tréningy sú uvedené v rozvrhu, v mene EUR.

9.2     Po pripísaní kreditnej čiastky na účet Poskytovateľa, Poskytovateľ identifikuje prijaté platby a podľa mena / variabilného symbolu, pridelí kredity jednotlivým registrovaným Klientom. Klienti následne používajú kredit podľa ľubovôle na využívanie Služieb.

9.3     Kreditná čiastka je Klientovi k dispozícii 1000 dni od pripísania do registrovaného profilu. Po uplynutí 1000 dni nespotrebovaný kredit prepadá v prospech Poskytovateľa.

10.  DODACIE PODMIENKY

10.1   Poskytovateľ má právo zrušiť cvičenie, ak sa jeho uskutočnenie bude javiť ekonomicky neúnosné.

10.2   Služby sa poskytujú v  BUBEMA BEAUTY, Platanova 1A, 01007 Zilina (3. poschodie), alebo Obchodna 3C, Žilina – prizemie , pokiaľ nie je určené inak.

11.  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1   Odstúpenie od Zmluvy je možné pred začatím poskytovania Služieb.

11.2   Prvým začiatkom poskytovania Služieb, t. j. objednaním sa na prvý tréning prostredníctvom registrovaného profilu Klienta na webstránke bubema.isportsystem.sk, Klient stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

12. REKLAMÁCIE

12.1   Klient je oprávnený vady poskytnutých Služieb písomne reklamovať u Poskytovateľa, v lehote 7 dní od poskytnutia Služieb Poskytovateľom.

12.2   Na neskoršiu reklamáciu Poskytovateľ nie je povinný prihliadnuť, bude považovaná iba za informáciu, z ktorej nevyplývajú Poskytovateľovi žiadne povinnosti.

12.3   Poskytovateľ reklamáciu posúdi a do 14 pracovných dní odo dňa jej prevzatia oznámi Klientovi písomne výsledok vybavenia reklamácie.

12.4   Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Klient právo aby bola vada bezplatne, bezodkladne a riadne odstránená, a Poskytovateľ vykoná nápravné opatrenie. Ak ide vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu využitiu poskytnutých Služieb, má Klient právo na zľavu z ceny alebo na odstúpenie od Zmluvy.

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1   Poskytovateľ je prevádzkovateľom podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v platnom znení.

13.2   Poskytovateľ spracúva osobné údaje Klientov za účelom evidencie Klientov, prideľovania kreditov Klientom, identifikácie cvičiacich na tréningoch. V prípade organizácie zájazdov poskytuje osobné údaje Klientov tretím stranám za účelom realizácie zájazdu. V inom prípade neposkytuje osobné údaje žiadnej tretej strane.

13.3   Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

 

14. Storno podmienky pri zrušení rezervácie

·         Z cvičenia je možné sa odhlásiť do 12 hodín pred daným cvičením bez straty kreditu.

·         Z cvičenia je možné sa odhlásiť 12 až 9 hodín pred daným cvičením, z Kreditu však bude strhnutý 10% storno poplatok.

·         Z cvičenia je možné sa odhlásiť 9 až 6 hodín pred daným cvičením, z Kreditu však bude strhnutý 30% storno poplatok.

·         Z cvičenia je možné sa odhlásiť 6 až 3 hodín pred daným cvičením, z Kreditu však bude strhnutý 50% storno poplatok z ceny cvičenia.

·         Z cvičenia je možné sa odhlásiť 3 až 0 hodín pred daným cvičením, z Kreditu však bude strhnutý 70% storno poplatok z ceny cvičenia .

 

Zrušenie rezervácie je možné po prihlásení do rezervačného systému vo svojom užívateľskom účte. Ak sa Klient z daného cvičenia / masáže / ošetrenia neodhlási a zároveň sa daného cvičenia / masáže / ošetrenia nezúčastní, bude mu strhnutý 100% storno poplatok z ceny služby.

 

15.  Použitie darčekovej poukážky

15.1. Darčeková poukážka nieje prenosná a môže byť využitá len na skupinové cvičenia.

15.2. Hodnota darčekovej poukážky, a ani jej časť, nemôže byť vyplatená v peniazoch.

15.3. Vydaná poukážka je platná najneskôr do 60 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke.


 
16. Záverečné ustanovenia
16.1. Klient dobitím Kreditu na Klubovú kartu, resp. zaplatením Jednorazového vstupného, vyjadruje súhlas s aplikáciou týchto VOP na právny vzťah z toho založený medzi ním a Prevádzkovateľom a zároveň potvrdzuje skutočnosť, že sa pred vstupom do Štúdia v celom rozsahu oboznámil s aktuálnym znením VOP.
16.2. Na právny vzťah založený medzi Klientom a Prevádzkovateľom sa budú aplikovať VOP platné v čase dobitia Kreditu, resp. v čase kúpy Jednorazového vstupného.
16.3. V prípade, ak dôjde k zmene VOP počas využívania Služieb Klientom v Štúdiu, na právny vzťah medzi Klientom a Prevádzkovateľom sa bude aplikovať nové znenie VOP až momentom ďalšieho dobitia Kreditu na Klubovú kartu, tzn. že každým dobitím Kreditu na Kubovú kartu Klient vyjadruje svoj súhlas s aplikáciou VOP platných v danom čase. O zmene VOP bude Prevádzkovateľ informovať Klientov oznámením zverejneným v Štúdiu ako aj na Web stránke.
16.4. V prípadoch neupravených týmito VOP sa budú aplikovať všeobecne záväzne právne predpisy platné v Slovenskej republike.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Prevádzkovateľ:

Štúdio pohybu BUBEMA, s.r.o.

Hlinská 27,

010 01 Zilina

Slovakia, Europe

IČO: 50614509

 

Kontaktné údaje:

Tel.: + 421 903 456 100

www.Bubema.sk

e-mail: info@bubema.sk

 

Prevádzkovateľ týmto informuje svojich klientov so spracúvaním ich osobných údajov vo svojich  informačných systémoch:

 

  1. E-shop

Účel spracúvania

Spracovanie a potvrdenie objednávky telefonicky a elektronickou poštou 
Evidencia objednávok

Uzavretie kúpnej zmluvy

Vystavenie daňového dokladu - faktúry v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
Doručenie objednaného tovaru, vrátane telefonického kontaktu pred doručením

Vybavovanie reklamácií

Rozsah spracúvania osobných údajov:

Meno

Priezvisko

Adresa

e-mail

telefónne číslo

Právny základ spracúvania: zmluvný vzťah

Doba uchovávania osobných údajov – 10 rokov, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované.

 

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane, s výnimkou poskytnutia osobných údajov za účelom doručenia tovaru dotknutej osobe prepravnou spoločnosťou alebo poštou

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

 

 

  1. Skupinové cvičenia a individuálny tréning

Účel spracúvania

Evidencia klientov

Spracovanie a potvrdenie účasti cez rezervačný systém
Vystavenie daňového dokladu – elektronický pokladničný doklad, permanentka 
evidencia výšky, váhy a telesných rozmerov počas cvičenia pre klientov, ktorí túto službu požadujú

 

Rozsah spracúvania osobných údajov:

meno

priezvisko,

adresa (ulica, číslo ulice, PSČ, mesto, štát)

telefón,

e-mail

výška, váha, telesné rozmery – len u klientov, ktorí túto službu požadujú na základe súhlasu

Právny základ spracúvania:

zmluvný vzťah

súhlas dotknutých osôb – výška, váha, telesné rozmery počas individuálnych tréningov

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté práva dotknutej osoby.

 

Doba uchovávania osobných údajov – po dobu trvania súhlasu dotknutej osoby, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované

Osobné údaje z informačného systému marketing nebudú poskytnuté inému prevádzkovateľovi a nebudú prenášané do tretích krajín.

 

  1. Kamerový systém

Účel spracúvania

Zabezpečenie ochrany majetku spoločnosti a zdravia zamestnancov a klientov

Rozsah spracúvania osobných údajov:

Videozáznam

Právny základ spracúvania: zmluvný vzťah

Doba uchovávania osobných údajov – 15 dní, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované.

 

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane, s výnimkou poskytnutia osobných údajov za účelom vyšetrovania trestného činu

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

 

 

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že získané osobné údaje nepodliehajú  profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;

  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;

  • na prenosnosť osobných údajov;

  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

bottom of page